Przejdź do treści

UMOWA LICENCJI OTWARTE KARTY DLA TRENERWÓW I COACHÓW

Niniejsza umowa licencji profesjonalnej indywidualnej (dalej: „Umowa”) została zawarta pomiędzy: 

1. Spółdzielnią Socjalną Parostatek z siedzibą w Cieszynie(43-400) przy ul. Rynek 20, wpisaną 
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000472235, posiadającą numer NIP: 5482663864, numer REGON: 24333091800000, 

2. Spółką pod firmą Very Human Services sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-612) przy ul. Rubież 10K, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000672940, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 9721273313, numer REGON: 36702555300000,

jako Licencjodawcami

a Klientem, jako Licencjobiorcą,który dokonując zakupu zaakceptował warunki niniejszej licencji. 

Przed dokonaniem zakupu Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie warunków niniejszej Umowy przez kliknięcie przycisku „AKCEPTUJĘ”. Kliknięcie przycisku jest równoznaczne 
z zapoznaniem się z treścią niniejszej Umowy i akceptacją jej warunków.

§1. Definicje

Pojęciom i zwrotom użytym w niniejszej Umowie nadaje się następujące znaczenie:

 1. Otwarte Karty– wszelkie materiały składające się na narzędzie Otwarte Karty, w szczególności karty, instrukcja i objaśnienia dotyczące użytkowania oraz plansze, instrukcje i treści 
  do wydruku dla uczestników warsztatów i szkoleń, a także znak towarowy Otwarte Karty, posiadający prawo ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, nr prawa: Z.501728;
 2. Trener Otwartych Kart– osoba, która odbyła certyfikowane szkolenie z metodologii Otwartych Kart i uzyskała certyfikat uprawniający ją do prowadzenia Szkoleń z Otwartych Kart;
 3. Szkolenie z Otwartych Kart – takie szkolenie, które za przedmiot ma metodologię Otwartych Kart.
 4. Warsztat z wykorzystaniem Otwartych Kart –takie spotkanie warsztatowe grupowe lub indywidualne, którego jednym z elementów Agendy są rozgrywki z wykorzystaniem Otwartych Kart. 

§2. Oświadczenia

Licencjodawcy niniejszym oświadczają, że:

 1. przysługują im w częściach równych autorskie prawa majątkowe do Otwartych Kart, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1213 ze zm.), a także zawierających znak słowno-graficzny 
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej 
  (t.j. Dz.U. 2020 poz. 286 ze zm.);
  1. przysługujące im autorskie prawa majątkowe do Otwartych Kart nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że Otwarte Karty nie naruszają praw osób trzecich;
  1. posiadają wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Otwartych Kart.

§3. Licencja Otwarte Karty dla Trenerów i Coachów. Warunki licencji

 1. Licencjodawcy niniejszym udzielają Licencjobiorcy uprawnienia do korzystania z Otwartych Kart na polach eksploatacji oraz w zakresie, miejscu i czasie określonych w niniejszej Umowie (dalej: „Licencja Otwarte Karty dla Trenerów i Coachów”).
 2. Udzielona Licencja Otwarte Karty dla Trenerów i Coachów jest licencją odpłatną. 
 3. Licencja Otwarte Karty dla Trenerów i Coachów jest niewyłączna, co oznacza, że Licencjobiorca nie jest jedynym licencjobiorcą Licencji Otwarte Karty dla Trenerów i Coachów, jak również, że Licencjodawcy mogą korzystać z Otwartych Kart. 
 4. Licencjobiorca ma prawo do korzystania z Otwartych Kart wyłącznie w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zgodnej z klasyfikacją działalności ujawnioną w rejestrze oraz wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy i zgodnie z ograniczeniami przewidzianymi w Umowie.
 5. Licencjobiorca ma prawo do korzystania z Otwartych Kart bez ograniczeń terytorialnych.
 6. Licencjobiorcy, z zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków przewidzianych w tej Umowie przysługuje prawodo korzystania z Otwartych Kart jako elementu prowadzonych przez siebie Warsztatu z wykorzystaniem Otwartych Kart zarówno w formie tradycyjnej, bezpośredniej jak i online. Przez element prowadzonych przez siebie Warsztatów rozumie się wykorzystanie rozgrywek jako części składowej ogólnej Agendy Warsztatu zgodnie z Instrukcjami do rozgrywek dołączonymi do Otwartych Kart. 
 7. Licencjobiorcy, z zastrzeżeniem ewentualnych wyjątków przewidzianych w niniejszej Umowie, 
  nie przysługuje prawo do:
  1. prowadzenia Szkoleń dedykowanych z wykorzystania metodologii Otwartych Kart zarówno w formie tradycyjnej, bezpośredniej, jak i online; 
  1. posługiwania się określeniem Trenera Otwartych Kart lub innym mogącym wskazywać, 
   że Licencjobiorca jest uprawniony do prowadzenia Szkoleń z metodologii Otwartych Kart, posiada stosowny certyfikat;
  1. udzielenia sublicencji na korzystanie z całości lub części Otwartych Kart;
  1. użyczania, dzierżawy lub najmu Otwartych Kart w całości lub w części; 
  1. cesji praw i obowiązków wynikających z Licencji Profesjonalnej Indywidualnej niezależnie 
   od tego czy jest dokonywana odpłatnie czy pod tytułem darmowym; 
  1. trwale lub czasowo, niezależnie od użytych środków i metod przedrukowywania, reprodukowania lub odczytywania w środkach masowego przekazu całości lub części Otwartych Kart; 
  1. trwale lub czasowo, niezależnie od użytych środków i metod sporządzania i umieszczania 
   w pamięci urządzeń lub sieci elektronicznych kopii Otwartych Kart w całości lub części.
 8. Licencjobiorca ma prawo powielania wybranych części Otwartych Kart jedynie w celu przekazania ich uczestnikom szkoleń i warsztatów, prowadzonych przez Licencjobiorcę 
  w ramach jego działalności gospodarczej, dla której Licencję nabyto. 
 9. Licencjobiorca ma obowiązek ochrony swojego egzemplarza Otwartych Kart przed wykonaniem kopii przez niepowołane osoby trzecie. W wypadku zaś skopiowania egzemplarza Otwartych Kart przez osobę lub podmiot trzeci, Licencjobiorca odpowiada za działania tej osoby lub podmiotu jak za działania własne.
 10. Otwarte Karty zawierają oznaczenie „Otwarte Karty. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Licencjobiorca jest zobowiązany, aby razem z każdą kopią przekazywaną uczestnikom jego warsztatów lub szkoleń, zamieścić to oznaczenie w niezmienionej formie. Licencjobiorca 
  ma prawo umieścić na tych kopiach także swój znak handlowy. Zamieszczenie znaku handlowego Licencjobiorcy powinno zostać dokonane w takiej formie, by nie ingerowała 
  ona w znak handlowy Otwarte Karty ani nie wprowadzała potencjalnego uczestnika warsztatów lub szkolenia w błąd co do tego, kto jest autorem Otwartych Kart.  
 11. Ewentualne zmiany lub modyfikacje w Otwartych Kartach, z wyłączeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej Umowie, mogą być dokonywane przez Licencjobiorcę wyłącznie 
  na własny użytek.

§4. Opłata licencyjna

Licencjobiorca dokonując zakupu Otwartych Kart uiszcza opłatę licencyjną za korzystanie z Otwartych Kart na zasadach opisanych w niniejszej umowie. Wysokość opłaty licencyjnej jest zawarta w cenie egzemplarza Otwartych Kart i wynosi łącznie 369 zł brutto. Opłata licencyjna nie podlega zwrotowi. 

§5. Czas trwania

 1. Niniejsza Licencja Otwarte Karty dla Trenerów i Coachów jest udzielona na czas oznaczony 5 lat, przy czym po upływie wskazanego okresu Licencja Otwarte Karty dla Trenerów i Coachów ulega automatycznemu (niewymagającemu oświadczeń żadnej ze Stron) przedłużeniu na dalsze 5-letnie  okresy. Licencja Otwarte Karty dla Trenerów i Coachów po przedłużeniu trwa na tych samych warunkach i nie wymaga dokonywania przez Licencjobiorcę żadnej dodatkowej opłaty.  
 2. Strony zobowiązują się nie rozwiązywać niniejszej Umowy (licencja wieczysta) z zastrzeżeniem zapisów ust. 3 i następnych.
 3. Licencjodawcy mogą rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, 
  gdy Licencjobiorca naruszy którąkolwiek z zasad udzielenia niniejszej Licencji Otwarte Karty dla Trenerów i Coachów, o których mowa w §3 ust. 1-10 powyżej. 
 4. Rozwiązanie Umowy przez Licencjodawców ze skutkiem natychmiastowym nie wymaga uprzednich wezwań do zaprzestania naruszeń. 
 5. W wypadku rozwiązania niniejszej Umowy Licencjobiorca jest zobowiązany dokonać natychmiastowego zwrotu Otwartych Kart na adres jednego z Licencjodawców, wskazany powyżej.

§6. Dane osobowe

Dane osobowe przekazane Licencjodawcom przez Licencjobiorcę przetwarzane są w celu realizacji niniejszej Umowy. Przetwarzanie odbywa się na zasadach opisanych w Polityce prywatności.

§7. Odpowiedzialność Licencjodawców

 1. Licencjodawcy odpowiadają wyłącznie za szkodę wyrządzoną Licencjobiorcy przez Otwarte Karty, z wyłącznej winy Licencjodawców. 
 2. W wypadku naruszenia przez Licencjobiorcę, zarówno zawinionego, jak i niezawinionego, którejkolwiek z zasad udzielenia niniejszej Licencji Otwarte Karty dla Trenerów i Coachów, o których mowa w §3 ust. 1-10 powyżej, będzie on odpowiadał względem Licencjodawców za dokonane naruszenia w zakresie tak odszkodowania, jak i zadośćuczynienia.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany w przedmiocie zakresu udzielonej Licencji Otwarte Karty dla Trenerów i Coachów, w tym zwłaszcza jej rozszerzenia, wymagają pisemnej dokumentowej zgody obojga Licencjodawców, pod rygorem nieważności.
 2. Do niniejszej Umowy zastosowanie ma prawo polskie.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego.
 4. Rozstrzygnięcie sporów powstałych na gruncie realizacji niniejszej Umowy powierza się sądowi miejscowo i rzeczowo właściwemu dla siedziby Parostatku.
 5. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą akceptacji przez Licencjobiorcę jej warunków poprzez dokonanie zakupu Otwartych Kart.