Przejdź do treści

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego otwartekarty.pl, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, sposobach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do Parostatek Spn.s., z siedzibą pod adresem: Rynek 20, 43-400 Cieszyn, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000472235, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posługującym się numerem NIP 5482663864, REGON 243330918.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail [zaszyfrowany_mail email=”zamowienia@otwartekarty.pl”]zamowienia@otwartekarty.pl[/zaszyfrowany_mail]

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
zespół Otwarte Karty

Regulamin sklepu www.otwartekarty.pl

Obowiązuje od 20 lipca 2019 roku, uaktualniany marzec 2021

Spis treści

§1 Definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego
§4 Procedura zawarcia umowy sprzedaży
§5 Produkty fizyczne
§6 Produkty elektroniczne
§7 Warsztaty online
§8 Konsultacje online
§9 Promocje
§10 Ceny i metody płatności
§11 Uprawnienie do odstąpienia od umowy
§12 Przedsiębiorcy
§13 Reklamacje
§14 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
§15 Dane osobowe
§16 Postanowienia końcowe

§1 Definicje

Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.otwartekarty.pl

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Uczestnik – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna, która została skierowana na szkolenie i zgłaszając udział w szkoleniu zawiera umowę w imieniu swojego pracodawcy lub zleceniodawcy, który osobę na szkolenie skierował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów Sklepu Internetowego; dostępny pod adresem https://otwartekarty.pl/regulamin-sklepu/

Towar – Produkty (produkty fizyczne i treści cyfrowe) lub Usługi prezentowane w Sklepie Internetowym

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.otwartekarty.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary i Usługi do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r (Dz. U. 2020.1740 ze zm.)

Ustawa o świadczenie usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U.2020/344 ze zm.)

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020.287 ze zm.), zwana dalej ustawą o prawach konsumenta

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego

Sprzedawca Parostatek Spn.s. z siedzibą w Cieszynie, ul. Rynek 20, 43-400 Cieszyn, NIP 548-266-38-64, KRS 0000472235

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa w szczególności:
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego,
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,
  • uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Informacja o cenie podawana na stronie www.otwartekarty.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, wygenerowanej przez system informatyczny Sprzedawcy, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 6. Sklep Internetowy zobowiązuje się dostarczyć wszystkie zakupione towary w postaci wolnej od wad, w zakresie którym to podlega odpowiedzialności prawnej za jakość świadczenia.
 7. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest:
  • korzystanie z urządzenia końcowego posiadającego dostęp do sieci Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową typu: Google Chrome, Internet Explorer lub inna o takich samych parametrach technicznych i właściwościach;
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 8. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies) w celach statystycznych oraz aby zapewnić jak najwyższą jakość usług. W dowolnym czasie Klient może samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może wiązać się z wystąpieniem trudności przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności.
 2. Każdorazowe rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym samo przeglądanie oferowanych Towarów, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności i Polityki Cookies.
 3. Każdorazowe zamówienie Towarów w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach Sklepu Internetowego www.otwartekarty.pl
 4. Wszystkie zdjęcia wykorzystane do opisu towaru w Sklepie Internetowym są własnością Parostatek Spn.s. Wszelkie kopiowanie i wykorzystywanie fotografii oraz opisów Towarow do własnego użytku o celu komercyjnym, w tym wystawiania swoich aukcji przy ich użyciu, a także rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub części bez uzyskania uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Parostatek Spn.s. jest niezgodne z prawem (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. 2019.1231 ze zm.).
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu Internetowego dostarczanie treści o charakterze bezprawnym lub niestosownym w ocenie Parostatek Spn.s., w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie Internetowym. Parostatek Spn.s. zastrzega sobie prawo do usuwania treści uznanych za bezprawne lub niestosowne.

§4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną
 2. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wpisanie niezbędnych danych osobowych w postaci: nazwy firmy, imienia i nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru NIP, umożliwiających dostarczenie Towaru do Klienta oraz wystawienie Faktury Vat.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka lub usuwanie z Koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
 5. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia ograniczenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 7. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje stanowiące jego istotne elementy:
  • rodzaj i liczbę zamówionych Towarów,
  • jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów,
  • wybrany sposób dostawy,
  • koszty dostawy,
  • wybrany adres dostawy.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Wysłanie Zamówienia wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu, która to wyrażana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego check boxa, oznaczonego gwiazdką.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej wskazanej podczas składania Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
 11. W razie braku zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej wskazanej przy przy składaniu Zamówienia lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca przekaże Klientowi informację o zaistniałej sytuacji w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazanej przy przy składaniu Zamówienia oraz zaproponuje zmianę lub anulację zamówienia w całości albo w części. W razie braku jednoznacznej odpowiedzi Klienta na zaproponowane przez Sprzedawcę rozwiązanie zaistniałej sytuacji, Sprzedawca zrealizuje zamówienie w zakresie posiadanych możliwości. Jeżeli Klient opłacił zamówienie z góry, to cena za część niezrealizowanego zamówienia zostanie zwrócona Klientowi na zasadach opisanych w Regulaminie.
 13. Do każdego zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym zostanie wystawiona Faktura VAT (w przypadku osób prawnych, należy poinformować sprzedawcę o szczegółowych danych). Faktura VAT wysyłana jest elektronicznie na adres e-mail podany w zamówieniu.

§5 Produkty fizyczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne jest ograniczona do obszaru krajów Unii Europejskiej oraz EOG i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Zamówienia wysyłane są w ciągu 1 – 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy, z zastrzeżeniem ewentualnych możliwych opóźnień powstałych po stronie przewoźnika, na które Sprzedawca odpowiedzialności nie ponosi. W wypadku opóźnień w dostawie powstałych po stronie Sprzedawcy, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.
 4. Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. Koszt dostawy zależny jest od wartości oraz wielkości zamówienia.
 5. Dostawa zamówionych w Sklepie Internetowym Towarów, realizowana jest za pośrednictwem DPD Polska. Realizowana jest zgodnie z regulaminami świadczenia usług DPD Polska, na zasadach tam wskazanych. Przed dokonaniem transakcji Klient zobowiązany jest do zaakceptowania regulaminu przewoźnika.
 6. W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówionego Towaru, Sprzedawca zwraca otrzymane od Klienta płatności z potrąceniem kosztów zwrotu nieodebranego Towaru.
 7. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§6 Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak pliki cyfrowe, e-book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej pliki cyfrowe lub instrukcję pobrania/uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.

§7 Warsztaty online

 1. Liczba Uczestników warsztatów online jest ograniczona. Do udziału w warsztatach zostają zakwalifikowani Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia i zapłaty za udział. Brak zapłaty stanowi rezygnację z udziału w warsztatach i powoduje, że umowa nie zostaje zawarta. Uczestnicy są kwalifikowani do udziału w szkoleniu w kolejności dokonywania zapłaty. W przypadku braku zakwalifikowania na szkolenie pomimo zapłaty, Sprzedawca bezzwłocznie dokonuje zwrotu przekazanych kwot.
 2. Warsztaty online realizowane są za pośrednictwem aplikacji ZOOM. W związku z tym warunkiem udziału w warsztatach online jest:
  • aktywne połączenie urządzenia (telefonu komórkowego, komputera lub tabletu) z siecią Internet,
  • aktualna, najnowsza dostępna wersja oprogramowania urządzenia;
  • włączona akceptacja plików cookies oraz obsługa skryptów Java Script,
  • zainstalowana aplikacja ZOOM.
 3. Rozpoczęcie świadczenia obejmującego udział w warsztacie on-line następuje poprzez przesłanie, na adres e-mail podany przez Klienta/Uczestnika w formularzu zamówienia, wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu.
 4. Uczestnicy warsztatów otrzymają materiały dydaktyczne w formie plików tekstowych, graficznych lub audiowizualnych na adres e-mail podany przez Klienta.
 5. Uczestnik bierze udział w zdalnym spotkaniu w aplikacji Zoom osobiście, posługując się swoim imieniem i nazwiskiem podanym w zgłoszeniu jak również podanym w zgłoszeniu adresem poczty elektronicznej. Uczestnik nie jest uprawniony udostępniać linku do zdalnego spotkania innym osobom.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie aplikacji Zoom na urządzeniu wykorzystywanym przez Uczestnika.
 7. Uczestnik zobowiązany jest korzystać z aplikacji ZOOM w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • korzystać z aplikacji w sposób niezakłócający korzystanie przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich
  • niedozwolone jest rejestrowanie zapisów audio bądź video warsztatów, tj. nagrywanie warsztatów oraz wykonywanie zdjęć lub zrzutów ekranu
 8. Sprzedawca ma prawo do zmiany terminu warsztatów o czym poinformuje Uczestników (telefon, sms, e-mail).

§8 Konsultacje online

 1. Po zawarciu Umowy o świadczenie usługi konsultacji online, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu realizacji  Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Po ustaleniu terminu realizacji  Usługi, Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany terminu świadczenia zakupionej Usługi, jeżeli jest to podyktowane sytuacją losową i niezależną od Sprzedawcy, pod warunkiem uzgodnienia nowego terminu z Klientem.
 3. Zmiana terminu realizacji Usługi przez Klienta jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 4. Nieobecność Klienta podczas umówionego terminu realizacji Usługi, bez dokonania wcześniejszej zmiany terminu w uzgodnieniu ze Sprzedawcą, oznacza zrealizowanie Umowy.
 5. Konsultacje online realizowane są za pośrednictwem aplikacji ZOOM. Uczestnik zobowiązany jest spełnić warunki techniczne wskazane w § 7 ust. 2 powyżej.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie aplikacji Zoom na urządzeniu wykorzystywanym przez Uczestnika.
 7. Uczestnik zobowiązany jest korzystać z aplikacji ZOOM w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  • korzystać z aplikacji w sposób niezakłócający korzystanie przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich
  • niedozwolone jest rejestrowanie zapisów audio bądź video warsztatów, tj. nagrywanie warsztatów oraz wykonywanie zdjęć lub zrzutów ekranu

§9 Promocje

 1. Na stronie Sklepu Internetowego mogą zostać umieszczone informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Sprzedawca wyróżnia następujące rodzaje Promocji:
  • promocje obniżające cenę Towaru;
  • promocje oferujące dodatkowe Towary;
  • promocje oferujące dodatkową mozliwość zwrotu dokonanej płatności
 2. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

§10 Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta, a także w wiadomości e-mail z podsumowaniem Zamówienia.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
 3. Formy płatności:
  • przelew bankowy,
  • Pay Pal
 4. Przelew bankowy – dane:
  Parostatek Spn. s.
  ul. Rynek 20
  43-400 Cieszyn
  Nr konta: PL 68 1020 1390 0000 6602 0485 4271, nazwa banku SWIFT: BPKOPLPW
  W tytule przelewu należy wpisać nazwę firmy, imię i nazwisko Zamawiającego oraz numer Zamówienia.
 5. Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-1150. W przypadku dokonania wyboru płatności przy wykorzystaniu PayPal Klient zobowiązany jest do zaakceptowania regulaminu usług wskazanego podmiotu.
 6. Zamówienie nieopłacone w terminie 7 dni zostanie automatycznie anulowane co równoznaczne będzie z odstąpieniem Sprzedawcy od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem. W razie anulowania zamówienia Klientowi nie będzie przysługiwać żądanie wydania Towaru objętego anulowanym zamówieniem.

§11 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail zawierającej pliki cyfrowe lub instrukcję pobrania/uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca nie będzie odbierać kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 12. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, właściwy dla rodzaju przesyłanego Towaru i zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 14. Dane do zwrotów:
  Parostatek Spn. s., ul. Rynek 20, 43-400 Cieszyn
  e-mail [zaszyfrowany_mail email=”zamowienia@otwartekarty.pl”]zamowienia@otwartekarty.pl[/zaszyfrowany_mail]

§12 Przedsiębiorcy

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą tylko i wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia przysługuje w takim wypadku bez podania przyczyny poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.
 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności, w tym może wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranej przez Klienta metody płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży. 
 5. Mając na uwadze przepis art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 6. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§13 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Klient stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. W celu rozpatrzenia reklamacji produktu fizycznego Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar Sprzedawcy.
 4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres: Sprzedawcy – Parostatek Spn.s., ul. Rynek 20, 43-400 Cieszyn lub na adres e-mail: [zaszyfrowany_mail email=”zamowienia@otwartekarty.pl”]zamowienia@otwartekarty.pl[/zaszyfrowany_mail]
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona, za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§14 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów. 
 2. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 3. Dla Klientów będących Konsumentami przewidziano różne możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
  • zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą
  • skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
  • skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

§15 Dane osobowe

 1. Administartorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas składania zamówienia, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania w nim zakupów.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych uniemożliwi Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, firmę Parostatek Spn. s. z siedzibą w Cieszynie, ul. Rynek 20, 43-400 Cieszyn, NIP 548-266-38-64, KRS: 0000472235.
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów objętych zamówieniami Klienta, również w celach marketingowych, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie do Sprzedawcy na adres e-mail: [zaszyfrowany_mail email=”zamowienia@otwartekarty.pl”]zamowienia@otwartekarty.pl[/zaszyfrowany_mail]
 6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały ujęte w Polityce prywatności udostępnionej na stronie Sklepu internetowego.
 8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu podczas składania zamówienia lub w późniejszym terminie w odpowiedniej zakładce na stronie Sklepu internetowego. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient przez nieograniczony czas otrzymywać będzie cyklicznie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
 9. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając Sprzedawcy odpowiednią informację na adres e-mail: [zaszyfrowany_mail email=”zamowienia@otwartekarty.pl”]zamowienia@otwartekarty.pl[/zaszyfrowany_mail]
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§16 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie RODO dostępną w każdym czasie na stronie internetowej www.otwartekarty.pl Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.