Regulamin sklepu www.otwartekarty.pl

Obowiązuje od 20 lipca 2019 roku  

Definicje
 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w tym dokonująca za jego pośrednictwem zakupu Towarów;
 2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r (Dz. U. Nr 16, poz 93 ze zm.);
 3. Koszyk– funkcjonalność Sklepu Internetowego www.otwartekarty.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary i Usługi do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia; 
 4. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów Sklepu Internetowego; 
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 6. Sprzedawca– Spółdzielnia Socjalna Parostatek z siedzibą w Cieszynie, ul. Rynek 20, 43-400 Cieszyn, NIP 548-266-38-64, KRS 0000472235.
 7. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego. 
 8. Ustawa o świadczenie usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U.2017.1219);
 9. Towar – produkty lub usługi prezentowane w Sklepie Internetowym;
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.  
Postanowienia ogólne 
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa w szczególności:
  1. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
  1. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego
  1. uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji,
 3. Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być zawierane przez osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Informacja o cenie podawana na stronie www.otwartekarty.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, wygenerowanej przez system informatyczny Sprzedawcy, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 6. Sklep Internetowy zobowiązuje się dostarczyć wszystkie zakupione towary w postaci wolnej od wad, w zakresie którym to podlega odpowiedzialności prawnej za jakość świadczenia.
 7. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest:
  1. korzystanie z urządzenia końcowego posiadającego dostęp do sieci Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową typu: Google Chrome, Internet Explorer lub inna o takich samych parametrach technicznych i właściwościach;
  1. posiadanie aktywnego konto poczty elektronicznej (e-mail).

Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies) w celach statystycznych oraz aby zapewnić jak najwyższej jakości usług. W dowolnym czasie Klient może samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może wiązać się z wystąpieniem trudności przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce ochrony informacji.
 2. Każdorazowe rozpoczęcie korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym samo przeglądanie oferowanych Towarów, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki ochrony informacji i Polityki Cookies.
 3. Każdorazowe zamówienie Towarów w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminu i innych) opisujących zasady świadczenia sprzedaży przez Sklep Internetowy. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach Sklepu Internetowego www.otwartekarty.pl

Wszyst­kie zdjęcia wy­ko­rzy­sta­ne do opisu towaru w Sklepie Internetowym są wła­sno­ścią Spółdzielni Socjalnej Parostatek. Wszelkie ko­piowa­nie i wy­ko­rzy­sty­wa­nie fo­to­gra­fii oraz opisów Towarow do własnego użytku, w tym wy­sta­wia­nia swoich aukcji przy ich użyciu, jest nie­zgod­ne z prawem, bowiem narusza cudzą własność i pry­watność. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, spost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, ko­piowa­nie, prze­twa­rza­nie i roz­po­wszech­nia­nie tych ma­te­ria­łów w całości lub w części bez zgody Spółdzielni Socjalnej Parosttek jest za­bro­nio­ne i stanowi na­ru­sze­nie praw au­tor­skich.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wpisanie niezbędnych danych osobowych umożliwiających dostarczenie Towaru do Klienta.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka lub usuwanie z Koszyka.
 3. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego. W przypadku braku dostępności Towaru, na stronie Sklepu internetowego Klient zostanie o tym poinformowany.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i Płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
 5. Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
 6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 7. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje stanowiące jego istotne elementy:
  1. rodzaj zamówionych Towarów, w tym ilość sztuk,
  1. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,
  1. wybranego sposobu dostawy,
  1. kosztów dostawy,
  1. wybranego adresu dostawy.

 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej wskazanej podczas składania Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
 11. W razie braku zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej wskazanej przy przy składaniu Zamówienia lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, 
  w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca przekaże Klientowi informację o zaistniałej sytuacji w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazanej przy przy składaniu Zamówienia oraz zaproponuje zmianę lub anulację zamówienia w całości albo w części. W razie braku jednoznacznej odpowiedzi Klienta na zaproponowane przez Sprzedawcę rozwiązanie zaistniałej sytuacji Sprzedawca zrealizuje zamówienie w zakresie posiadanych możliwości. Jeżeli Klient opłacił zamówienie z góry, to cena za część niezrealizowanego zamówienia zostanie zwrócona Klientowi na zasadach opisanych w Regulaminie.

Do każdego złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia zostanie dołączony paragon fiskalny (w przypadku osób fizycznych) lub fakturę VAT (w przypadku osób prawnych). O potrzebie wystawienia faktury VAT należy poinformować sprzedawcę w trakcie procesu zamówienia sporządzając odpowiednią notatkę do zamówienia. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie kas fiskalnych z dnia 29 kwietnia 2019 roku, klient nie może odmówić otrzymania paragonu, w związku z czym sklep nie dopuszcza możliwości wysłania zamówienia bez paragonu.

Sposób i warunki dostawy Towaru
 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru krajów Unii Europejskiej oraz EOG i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych w Sklepie Internetowym Towarów, realizowana jest za pośrednictwem:
  1. Poczta Polska
 3. Dostawa realizowana jest zgodnie z regulaminami świadczenia usług Poczty Polskiej, na zasadach tam wskazanych.
 4. W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówionego Towaru, Sprzedawca zwraca otrzymane od Klienta płatności z potrąceniem kosztów zwrotu nieodebranego Towaru.

W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Ceny i metody płatności
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki). Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta, a także w wiadomości e-mail z podsumowaniem Zamówienia.
 2.             Formy płatności:
  1.            przelew bankowy,
 3.             W tytule przelewu należy wpisać nazwę firmy, imię i nazwisko zamawiającego  oraz numer trans­ak­cji.
 4. Dane do zwrotów:
  Parostatek Spn. s., ul. Rynek 20, 43-400 Cieszyn 
 5.             Dane do przelewu:
  Parostatek Spn. s. 
  ul. Rynek 20
  43-400 Cieszyn 
  Nr konta: PL 68 1020 1390 0000 6602 0485 4271, nazwa banku SWIFT:BPKOPLPW    
 6.             Zamówienie nieopłacone w terminie 7 dni zostanie automatycznie anulowane co równoznaczne będzie z odstąpieniem Sprzedawcy od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem. W razie anulowania zamówienia Klientowi nie będzie przysługiwać żądanie wydania Towaru objętego anulowanym zamówieniem.
 7.             Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

 8.             Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym.

            Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

Uprawnienie do odstąpienia od umowy
 1. Każdemu Klientowi korzystającemu ze Sklepu Internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia kupionego Towaru, bez podania przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta. W razie realizacji Zamówienia częściami termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży biegnie od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówie
 2. Termin, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest zachowany w przypadku nadania oświadczenia przesyłką pocztową na adres Sklepu Internetowego ujawniony powyżej w Regulaminie. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w dowolnej formie pisemnej. Dokument z informacją o chęci odstąpienia od umowy należy przesłać na adres biuro@dinksy.com.pl.
 4. Odstąpienie od umowy będzie ważne jedynie w przypadku, gdy Klient, który otrzymał paragon fiskalny wraz ze zwracanym Towarem dołączy oryginalny paragon. W przypadku klienta, który otrzymał fakturę, Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
 5. Odstąpienie od umowy będzie ważne jedynie w przypadku, gdy Klient zwróci Towar w stanie nienaruszonym (wraz z opakowaniem)
 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności, za wyjątkiem poniesionych już kosztów dostawy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru objętego Umową sprzedaży, od której Klient odstąpił lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania na adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru na adres Sprzedawcy są w całości pokrywane przez Klienta, który ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Sprzedawca nie będzie odbierać kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

Reklamacje
 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres: Sprzedawcy, ul. Rynek 20, 43-400 Cieszyn. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, w jakim czasie reklamacja zostanie rozpatrzona.
 2. Przez wadę należy rozumieć wadę fizyczną lub prawną, gdzie wada fizyczna stanowi niezgodność dostarczonych Towarów z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem jego zakupu Sprzedawcy oraz opisem wady.
 4. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Zamówienia przysługuje Klientowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa odnośnie rękojmi.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przy rozpatrywaniu reklamacji Klient każdorazowo powinien posiadać do ewentualnego zwrotu oryginał paragonu fiskalnego.

Promocje
 1. Na stronie Sklepu Internetowego mogą zostać umieszczone informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Sprzedawca wyróżnia następujące rodzaje Promocji:
  1. promocje obniżające cenę Towaru zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo przy opisie Towaru;

  1. promocje obniżające cenę Koszyka zawierającego Towary objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po ich dodaniu do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;

  1. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych Towarów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy z nich. Promocja obejmuje wszystkie Towary wskazane przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego przy składaniu zamówienia.
 3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
 4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 5. Pakiety promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane.
 6. W przypadku braku któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

Dane osobowe
 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas składania zamówienia, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania w nim zakupów.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych uniemożliwi Sprzedawcy świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, firmę Parostatek Spn. s. z siedzibą w Cieszynie, ul. Rynek 20, 43-400 Cieszyn, NIP 548-266-38-64, KRS: 0000472235.
 4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów objętych zamówieniami Klienta, również w celach marketingowych, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub poprzez zgłoszenie do Sprzedawcy na adres e-mail: biuro@dinksy.com.pl.
 6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały ujęte w Polityce ochrony informacji udostępnionej na stronie Sklepu internetowego.
 8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu podczas składania zamówienia lub w późniejszym terminie w odpowiedniej zakładce na stronie Sklepu internetowego. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient prze nieograniczony czas otrzymywać będzie cyklicznie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.

Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola opcjach posiadanego Indywidualnego konta Klienta (odnośnik Newsletter) lub przesyłając Sprzedawcy odpowiednią informację na adres e-mail: biuro@dinksy.com.pl.

Postanowienia końcowe
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Sklep Internetowy prowadzi politykę ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie RODO dostępną w każdym czasie na stronie internetowej www.otwartekarty.pl Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.